Trang Chủ » » Nhận dạng viết tay dùng MLP và RBF bằng matlab

Nhận dạng viết tay dùng MLP và RBF bằng matlab

Written By ats vina on Saturday, June 11, 2016 | 6:52 PM


SHARE

About ats vina

1 comments :

 1. O Tài ơi, không thể run được đâu, toàn báo lỗi ngay từ lúc buil ấy, chưa chay được gì đâu


  Error in nnMex2.codeHints (line 117)
  hints.TEMP = zeros(1,ceil(tempSize/8),'double');

  Error in nncalc.setup2 (line 13)
  calcHints = calcMode.codeHints(calcHints);

  Error in network/train (line 306)
  [calcLib,calcNet] = nncalc.setup2(calcMode,calcNet,calcData,calcHints);

  Error in E:\chungchung\MLP-RBM\MyPatternNet.p>MyPatternNet.TrainNet (line 46)


  Error in HandwritingRec>mlp_button_Callback (line 131)
  Data.mlp.TrainNet();

  Error in gui_mainfcn (line 96)
  feval(varargin{:});

  Error in HandwritingRec (line 42)
  gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});

  Error in @(hObject,eventdata)HandwritingRec('mlp_button_Callback',hObject,eventdata,guidata(hObject))


  Error while evaluating uicontrol Callback

  ReplyDelete