Trang Chủ » » mô phỏng tối ưu tài nguyên mạng dựa trên sự liên kết giữa các hệ thống OFDM và FBMC băng matlab

mô phỏng tối ưu tài nguyên mạng dựa trên sự liên kết giữa các hệ thống OFDM và FBMC băng matlab

Written By xuan tai Do on Sunday, May 10, 2015 | 9:53 AM


SHARE

About xuan tai Do

0 comments :

Post a Comment