Trang Chủ » » mô phỏng hệ thống winmax sử dụng OFDM với điều chế và mã hóa thích nghi bằng matlab

mô phỏng hệ thống winmax sử dụng OFDM với điều chế và mã hóa thích nghi bằng matlab

Written By xuan tai Do on Sunday, March 8, 2015 | 10:16 PM


SHARE

About xuan tai Do

0 comments :

Post a Comment